Místní knihovna v Přeskačích
Naposledy aktualizováno: 11.10.2018 12:59:04

Knihovna poskytuje knihovní služby v souladu s knihovním a výpůjčním řádem:

Knihovní řád

 

Místní knihovna Přeskače

 

 

 

Poslání místní knihovny

Místní knihovna (dále jen MK) je veřejnou univerzální knihovnou, kulturním a informačním zařízením obce Přeskače.

Posláním MK je zabezpečovat všem občanům a institucím obce všeobecný a rovný přístup ke kulturním hodnotám a informacím, obsaženým v knihovních a informačních fondech MK.

Služby MK

MK poskytuje služby svým uživatelům absenčně a prezenčně půjčováním tradičních i speciálních dokumentů, bibliograficko-informační činností, přístupem na internet a prováděním kulturních akcí pro veřejnost.

MK poskytuje (bez úhrady ročního paušálního registračního poplatku) základní služby bezplatně. Za některé zvláštní služby účtuje knihovna ceny, uvedené v příloze Ceník MK.

Povinnosti uživatelů MK

     Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat směrnice a pokyny

     pracovnice knihovny.

 Podmínky přijetí za uživatele služeb MK

    Uživatelem služeb MK se může stát:

-          fyzická osoba, která má bydliště v obci Přeskače

-          děti a mladiství do 15-ti let po předložení písemného souhlasu jednoho z rodičů

Uživatelem služeb MK se stává osoba zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu.

Podepsáním čtenářské přihlášky do MK se uživatel zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.

Čtenářské průkazy 

Čtenářský průkaz je doklad uživatele pro styk s MK. Vystavuje se na dobu neurčitou a jeho platnost tak není třeba obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný a uživatel ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je uživatel povinen ohlásit MK.

 

 

 

 

 

V Přeskačích dne 1. 1. 2012                         ……………………………………………

 

                                                                                             Emil Otoupal

                                                                                      starosta obce Přeskače

 

 

 

 

Výpůjční řád

 

Místní knihovna Přeskače

 

 

 

Způsoby půjčování

Knihovna podává informace, zpřístupňuje a půjčuje uživateli dokumenty ze svých fondů a výstupy z interních i externích databází po předložení čtenářského průkazu.

Veřejným institucím se půjčují dokumenty po předložení potvrzení instituce a podpisu pracovníka, pověřeného stykem s MK.

Rozhodnutí o půjčování

Mimo budovu se zásadně nepůjčuje literatura:

-          jestliže by dílu hrozilo poškození nebo ztráta (obrazová díla, mapy, bibliofilie, nová čísla a kompletní tituly vybraných periodik  apod.),

-          jestliže jsou díla potřebná k dennímu provozu knihovny (díla zařazená do příručních knihoven, encyklopedie, rozsáhlé slovníky apod.),

-          jestliže by běžné půjčování díla bylo v rozporu se zákonnými předpisy,

-          jestliže bylo dílo půjčeno z jiné knihovny (MVS), jež si stanovila půjčení ve studovně jako podmínku.

           Tato díla je možné půjčovat ke studijní a odborné práci u výpůjčního pultu.

Postupy při půjčování

Knihovna připraví a půjčí zadané dílo uživateli v čase, který je přiměřený provozním podmínkám.

Dílo, které je půjčeno jinému uživateli, knihovna podle možností rezervuje. Adresu dosavadního držitele výpůjčky zásadně nesděluje. Žádá-li o totéž dílo více uživatelů, stanoví se pořadí podle časového záznamu (odbornou literaturu knihovna rezervuje přednostně studentům a odborným pracovníkům).

 Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování klasických dokumentů mimo knihovnu je 2 měsíce.

 Knihovna může stanovit bez udání důvodu i kratší výpůjční lhůtu, případně vyžadovat bezodkladné vrácení díla před uplynutím výpůjční lhůty.

Výpůjční lhůta může být na žádost uživatele prodloužena nejvýše dvakrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další uživatel.

Vracení půjčeného díla, ručení za půjčený dokument

Uživatel nesmí vypůjčené dílo půjčovat dalším osobám. Ručí za ně do doby vrácení knihovně.

Vypůjčené dílo je uživatel povinen vrátit v takovém stavu, v jakém ho převzal. Přebíraný dokument si musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady.

Dokumenty se zásadně nezasílají poštou.

Jestliže dílo půjčené mimo budovu nevrátí uživatel ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení, a to bez ohledu na to, bylo-li vrácení díla upomínáno.

Poškození, ztráty a jejich náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna (vedoucí knihovny). Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného díla (případně zaplacením ceny kopie a její vazby) a manipulačního poplatku. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, fotokopii téhož díla v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Při stanovení finanční náhrady se vychází z pořizovací ceny, u cenného díla nebo jinojazyčného díla se cena stanoví podle ceny na antikvárním nebo knižním trhu.

Uživatel je povinen hradit i všechny další náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou nebo poškozením vznikly.

Meziknihovní výpůjční služba

Jestliže dílo potřebné k vědecké, odborné, umělecké nebo studijní práci není ve fondech MK, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku díla meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle platných právních ustanovení o MVS.

MK půjčuje na žádost jiných knihoven díla, jež jsou v těchto knihovnách nedostupná. O výpůjčku žádá pro svého uživatele příslušná knihovna.

Knihovna, která o výpůjčku prostřednictvím MVS žádala a uživatel, kterému MK výpůjčku prostřednictvím MVS zprostředkovala, jsou povinni dodržet všechny podmínky stanovené půjčující knihovnou. Výpůjční lhůta MVS odpovídá podmínkám, stanoveným obecnými zásadami půjčování. 

 

 

 

 

 

V Přeskačích dne 1. 1. 2012                                               ……………………………………………

 

                                                                                             Emil Otoupal

                                                                                      starosta obce Přeskače

 

 

 
Proces zabral 0.0053 sekund času a 0.7MB paměti.